Van Lith Financial Consultancy (hierna: Opdrachtnemer) is opgericht naar Nederlands recht, met als doelstelling advisering op het gebied van (interim) management c.q. bedrijfsvoering en het verrichten van (freelance) advieswerkzaamheden, ten behoeve van (MKB) bedrijven, instellingen en overheden. Opdrachtnemer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67220835.

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: verricht op basis van deze voorwaarden werkzaamheden en/of diensten.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden door Opdrachtnemer werkzaamheden en/of diensten worden verricht en/of met wie Opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Abonnement: de dienst die door Opdrachtnemer te Waddinxveen aan Opdrachtgever wordt geleverd via een internet boekhoudprogramma.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt.
 5. Administrator Gebruiker: de aangemaakte eindgebruiker van Opdrachtnemer die beschikt over beheer rechten en die door de Opdrachtnemer is benoemd tot beheerder van de omgeving van de Opdrachtgever in het gebruikte online boekhoudprogramma.
 6. Bedrijf(en): een rechtspersoon of specifieke administratieve eenheid waarvoor binnen de Opdrachtnemer gebruikte online boekhoudprogramma administratie wordt gevoerd, waartoe eindgebruikers (optioneel) toegang hebben.
 7. Eindgebruiker: een natuurlijk persoon die onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever van Opdrachtnemer gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen in de omgeving van de Opdrachtgever en toegang krijgt tot één of meer bedrijven.
 8. Infrastructuur: het gebruikte online boekhoudprogramma en onder haar verantwoordelijkheid vallende hardware, datacommunicatiefaciliteiten en systeemsoftware .
 9. Melding: een tijdens service uren door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedane melding van een vraag of wens één en ander overeenkomstig deze voorwaarden.
 10. Service uren: Opdrachtnemer gebruikelijke kantooruren (08:30 – 18:00 uur CET) van maandag tot en met vrijdag en de op afspraak gemaakte ongebruikelijke kantooruren, zoals zaterdag en zondag, uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen.
 11. Omgeving: de omgeving binnen Opdrachtnemer met een verzameling bedrijven behorende bij één Opdrachtgever (of soortgelijke) organisatie, waartoe uitsluitend de eindgebruikers van de eigen klanten van de Opdrachtgever toegang heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende vervolg opdrachten, aangegaan door Opdrachtnemer met een Opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer diensten verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt door Opdrachtnemer nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Opdrachtnemer dan ook niet aanvaard, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die betreffende overeenkomst.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
  Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop d e nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden Opdrachtnemer hierover te informeren.
 5. Opdrachtnemer kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Opdrachtnemer de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na d e ingangsdatum van de wijziging is.
 6. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 7. Door het tekenen en aanvaarden van de opdrachtovereenkomst, verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en blijven tot een maand geldig na de datum van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De aanbiedingen en offertes worden gebaseerd op de bij aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens en op de uitvoering van de verrichte werkzaamheden onder normale omstandigheden.
 3. Alle offertes geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 4. Indien de aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht dit binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding ervan , te herroepen.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen da t de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis – en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer de getekende offerte c.q. bevestiging heeft ontvangen, de gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door Opdrachtnemer. Opdrachten die door de Opdrachtgever bij Opdrachtnemer worden geplaatst per telefoon of via elektronische c.q. digitale weg, komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door
 2. Opdrachtnemer. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te komen indien Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht ter hand neemt in verban d met spoedeisendheid van de opdracht. Dan zal de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging en Opdrachtgever heeft dan geen mogelijkheid hiertegen te protesteren.
 3. De offerte/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Een (fictief) dienstverband wordt uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
  Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien schriftelijk overeengekomen of schriftelijk door Opdrachtnemer bevestigd.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd meer werkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht dan wel daar zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk was, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de Opdrachtgever met door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, personeelsleden van Opdrachtnemer hieronder begrepen, verbinden Opdrachtnemer slechts indien zij door Opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst/opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer verricht de dienstverlening slechts in opdracht van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer op grond van een verzoek of bevoegd gegeven be vel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van het gebruikte online boekhoudprogramma, waarbij de functionaliteit gelijkwaardig of verbeterd zal zijn ten opzichte van de overeengekomen functionaliteit. Opdrachtnemer is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of het gebruikte online boekhoudprogramma te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. Opdrachtnemer en het gebruikte online boekhoudprogramma kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief , correctief of adaptief onderhoud. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma verlangende medewerking verlenen, daaronder mede begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de dienst door Opdrachtgever indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma noodzakelijk is. Opdrachtnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden lat en plaats vinden en naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatiedragers voldoende aan de daartoe vooraf gestelde specificaties en aanwijzingen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient te beschikken over voldoende bandbreedte . Hierbij wordt uitgegaan dat er te alle tijde tenminste voldoende bandbreedte voor zowel download als upload aanwezig dient te zijn. Minimale systeem eisen worden aangegeven op de website van het gebruikte online boekhoudprogramma.
 7. Opdrachtgever en/of het gebruikte online boekhoudprogramma is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan de Opdrachtgever van te voren worden meegedeeld.
 8. Opdrachtnemer is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 9. Indien gebreken in de resultaten van de dienstverlening (verwerken van boekhoudkundige gegevens) op grond van het abonnement een direct gevolg zijn van procedures of handelingen waarvoor Opdrachtnemer op grond van het abonnement uitdrukkelijk verantwoordelijk is, dient Opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) week na verkrijging van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Slechts indien gebreken in dienstverlening aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd; in alle andere gevallen zal Opdrachtnemer de kosten van een eventuele herhaling volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Indien herstel van aan Opdrachtnemer toerekenbare gebreken naar het oordeel van Opdrachtnemer technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is zal Opdrachtnemer de voor de betreffende dienstverlening door Opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Aan Opdrachtgever komen geen ander rechten wegens gebreken in de dienstverlening toe dan die welke hiervoor zijn beschreven.
 10. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de in het kader van het abonnement te leveren dienst(en) foutloos zal zijn en zonder onderbrekingen zal functioneren.
 11. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat Opdrachtnemer het gebruikte online boekhoudprogramma tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet – en regelgeving.
 12. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste sub-domeinnaam en/of systeemnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.
 13. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de sub -domeinnaam en/of systeemnaam en het gebruik van de sub-domeinnaam en/of systeemnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat hij gerechtigd is de sub-domeinnaam en/of systeemnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor iedere aanspraak van een door derde die verband houdt met de sub -domeinnaam en/of systeemnaam.
 14. Opdrachtnemer is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Opdrachtnemer overeenkomsten aan te gaan.
 15. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
 16. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft en noodzakelijk zijn voor het verrichten van de opdracht, aan haar worden verstrekt. Indien Opdrachtgever deze niet tijdig verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering op te schorten en/of uit vertraging voortvloeiende extra kosten conform de tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 17. Opdrachtgever verleent medewerkers van Opdrachtnemer en eventuele derden toegang tot de onderneming van Opdrachtgever indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.
 18. Indien door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht worden op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de medewerkers beschikken over de gewenste faciliteiten op kosten van Opdrachtgever.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen/offerte en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om jaarlijks haar prijzen te indexeren. Opdrachtnemer zal bij een prijswijziging één (1) maand van tevoren haar nieuwe tarieven kenbaar maken. De nieuwe tarieven treden na een maand automatisch in werking.
 3. Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Op drachtnemer vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW .
  Overeengekomen tarieven gelden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast c.q. geïndexeerd. Opdrachtnemer hanteert een in de branche gebruikelijk tijd-registratiesysteem. Opdrachtnemer is gerechtigd zowel voor de aanvang van werkzaamheden als tussentijds van Opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde voorschotten, zullen in beginsel direct nadat deze
  bij Opdrachtnemer in rekening zijn gebracht aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd werkzaamheden ook tussentijds bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Declaraties van Opdrachtnemer zijn acht dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten door de Opdrachtgever zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden en is Opdrachtgever c.q. de cliënt terstond de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten gesteld worden op 15%
  van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien betaling door Opdrachtgever uitblijft is Opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden te staken. De betalingsverplichting van Opdrachtgever c.q. cliënt inclusief kosten blijft ook na staking van de werkzaamheden bestaan.

Artikel 7 Betaling

 1. Indien Opdrachtnemer een factuur aan de Opdrachtgever zendt, dient betaling van het betreffende factuurbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in euro’s te zijn bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer. De kosten van betalingsverkeer hierbij, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om een vooruitbetaling te verlangen van Opdrachtgever.
 3. Betaling door Opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  In het geval Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan Opdrachtnemer te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Opdrachtnemer vereist is.
 4. Opdrachtgever is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW ) verschuldigd, waarbij een deel van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van verschuldigde kosten en rente en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerder natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de (uit het abonnement) verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en opschorting

 1. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomende geval aan Opdrachtgever verleend zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
 2. Opdrachtnemer kan in het kader van het abonnement ontvangen of gegenereerde vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid / vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer of degenen die door haar zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk , doch niet uitsluitend, begrepen bedrijfsschade (waaronder schade aan communicatiemiddelen of gegevensdragers , al dan niet van de Opdrachtgever), gederfde winst, boetes, naheffingen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, immateriële schade, vertraging s- en/of gevolgschade (ook bij derden), schade verband houdende met het gebruik van door
  Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor geschreven materialen of programmatuur van derden e n schade verband houdende met de inschakeling van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade welke voort vloeit uit onzorgvuldig gebruik van de dienst, zoals het niet correct toepassen van functiescheiding, onjuist beheer van wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uit gesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging o f verlies van gegevens of documenten en andere vormen van vermogensschade, waaronder
  mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Indien en voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor zij betreffende die schade verzekerd is . Opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in do or haar verstrekte adviezen en gegevens aan de Opdrachtgever, behalve bij grove schuld of opzet komen de uitsluitingen en beperkingen zoals bij artikel 9.1 beschreven te vervallen.
 5. Opdrachtgever (en gelieerde rechtspersonen) vrijwaart (vrijwaren) Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door Opdrachtnemer geleverde diensten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 2. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen di e consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via overheidsmaatregelen, storingen of uitvallen van het internet, computernetwerk- of telecommunicatie-infrastructuur, werkbezetting stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming evenals in- en uitvoerbelemmeringen en de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden. Tevens valt onder overmacht het geval dat Opdrachtnemer door haar eigen leverancier, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan hiervoor een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Het is Opdrachtnemer wel toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel op andere wijze binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar opdrachtgevers is.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever toegang- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
 5. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de gegevens uit de omgeving of administratie van de Opdrachtgever op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het aanleveren van de overeengekomen diensten aan de Opdrachtgever.

Artikel 12 Retentierecht

 1. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, software, informatiedragers, concepten, bronbestanden en andere (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 13 Industriële en intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Opdrachtnemer afkomstige of door Opdrachtnemer ontwikkelde of gebruikte materialen, zaken, computerprogramma’s, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, drukwerk, websites, catalogussen, rapporten, schema’s, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Opdrachtgever of van de door de Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen personeel van Opdrachtnemer. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer dienen genoemde items, met uitzondering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit het gebruikte online boekhoudprogramma of Opdrachtnemer handleidingen, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Opdrachtnemer geldend kan maken.
 4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaar stelling aan Opdrachtnemer van databestanden of andere materialen met het doel van gebruik, bewerking of installatie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op recht van die derde.

Artikel 14 Derden

 1. Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer ingeschakelde derden die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeen komst, niet in dienst nemen dan wel direct of indirect voor zich laten werken tijdens de looptijd van de overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan.
 2. In het geval dat Opdrachtgever het in lid 1 genoemde overtreedt, zal de Opdrachtgever een bedrag ad. € 2.500,00 exclusief BTW aan Opdrachtnemer verschuldigd worden. Di t bedrag is direct opeisbaar.

Artikel 15 (overige) Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. Om een behoorlijke uitvoering van het abonnement mogelijk te maken zal Opdrachtgever steeds alle medewerking verlenen die nodig is om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken waaronder het informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het (juiste) gebruik, de juiste toepassingen en het juiste beheer, waaronder controle van de instellingen, in zijn organisatie van het gebruikte online boekhoudprogramma, websites, databestanden en andere producten en materialen bij het gebruik van het gebruikte online boekhoudprogramma. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (controle van de) juistheid van de gegevens die met gebruikmaking van het gebruikte online boekhoudprogramma en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een
  gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de aanschaf, installatie, inrichting, parametriseren, tunen, aanpassen en dergelijke en/of goede werking van de infrastructuur( zoals apparatuur, (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving, niet zijnde de infrastructuur van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 1.8 van Opdrachtgever of die van derden benodigd voor het kunnen gebruiken van het gebruikte online boekhoudprogramma. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever dient ten aller tijde de meest recente versie van de standaard gebruikshandleiding(en) behorende bij de overeen gekomen dienst(en) en zoals door Opdrachtnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma middels haar website ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken en hiertoe regelmatig de website van de Opdrachtnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma te controleren op nieuwe versies van voornoemde handleiding(en).
 5. Opdrachtgever zal op basis van de door Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming van storingen en gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Opdrachtnemer verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Opdrachtgever tegen door Opdrachtnemer te stellen (financiële) voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 6. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eventuele gebruik door Opdrachtgever van het gebruikte online boekhoudprogramma ten behoeve van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade in dat verband.
 7. Steeds en in alle gevallen zal Opdrachtgever zich in het kader van de uitvoering van het abonnement zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Opdrachtgever zal ten alle tijden in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.
 8. Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Opdrachtnemer steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zak e een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever, zonder hierdoor jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijke verzoek van Opdrachtnemer informatie (waaronder ge-uploadde afbeeldingen, logo’s, teksten e.d.) onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijde ren of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van het bepaalde artikel 15.7 aan Opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Opdrachtnemer te ontzeggen en/ of het gebruik van een sub-domeinnaam, emailadres en/of systeemnaam te ontzeggen en zonder daarvoor jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Opdrachtnemer is dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder daarvoor jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 9. Van Opdrachtnemer kan niet verlangt worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Opdrachtnemer schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:
  1. de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst (en) nakomt;
  2. er gerede twijfel bestaat of de Opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
  3. van faillissement van de Opdrachtgever, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of overdracht van (een deel van) het bedrijf van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd haar verplichting tot afgifte van zaak/zaken (rapporten/adviezen) op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.
 3. Partijen zijn bevoegd indien zij daartoe redenen zien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 4. In het geval van opzegging heeft Opdrachtnemer recht op ontvangst van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing van de werkzaamheden heeft moeten maken en verminderd met door haar als gevolg van beëindiging bespaarde kosten. Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever hiertoe een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. Het voorgaande laat het recht van Opdrachtnemer op eventuele schadevergoeding onverlet.

Artikel 17 Beëindiging en gevolgen beëindiging abonnement

 1. Bij beëindiging van het abonnement zal Opdrachtnemer, tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor bij Opdrachtnemer geldende tarieven, op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever , de door Opdrachtgever middels Opdrachtnemer ingevoerde of aangeleverde datagegevens – zoals en voor zover op dat moment aanwezig in de database van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal deze gegevens aanleveren in een leesbaar formaat op een door Opdrachtnemer te bepalen gangbaar medium. Opdrachtgever dient het verzoek daartoe binnen één (1) maand na beëindiging van het abonnement bij Opdrachtnemer ingediend te hebben.
  Opdrachtgever aanvaardt dat dergelijke datagegevens de eigenschappen bevatten zoals Opdrachtgever die aantreft op het moment van ontvangst. Voorts is Opdrachtnemer op geen enkele wijze geh ouden om de ter beschikking gestelde datagegevens te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door Opdrachtgever.

Artikel 18 Annulering, opzegging en wijziging van de overeenkomst

 1. Bij annulering van de overeenkomst vanwege een oorzaak gelegen aan de zijde van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Opdrachtnemer wegens de niet uitvoering van de overeenkomst . Als Opdrachtgever de opdracht annuleert is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag van de werkzaamheden verschuldigd:
  1. binnen drie maanden voor aanvangsdatum 30%;
  2. binnen twee maanden voor aanvangsdatum 50%;
  3. binnen een maand voor aanvangsdatum 75%.
 2. Bij annulering van meer dan drie maanden voor aanvangsdatum is Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd welke vergoeding minimaal 25% van de overeengekomen prijs bedraagt.
 3. Het abonnement kan door Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk worden opgezegd en door Opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden schriftelijk tegen het einde van een kalenderjaar. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Elke partij kan het abonnement zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig -surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd indien onderneming van de andere partij definitief wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenwerking van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van
  faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur , websites en dergelijke vanwege rechtswege.

Artikel 19 Wijziging en meerwerk

 1. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijke verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 20 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit het abonnement aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd haar afspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 21 Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer respecteert de privacy en persoonsgegevens.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om verkregen persoonsgegevens te gebruiken om Opdrachtgevers en/of haar medewerkers te informeren over haar diensten. Opdrachtgevers en/of medewerkers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van de gegevens.
 3. De verantwoording voor de nakoming van diens wettelijke verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens rus t volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, een en ander op kosten van de Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereiste voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden ingevoerd en staat jegens Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en de verwerking van de gegevens geen inbreuk maken op de rechten van een derde.
 4. Partijen houden het er voor dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker ’ en Opdrachtgever ’verantwoordelijke’ in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens is.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Opdrachtnemer toegerekend moeten worden .
 6. Opdrachtnemer staat nimmer voor in dat de informatiebeveiliging doeltreffend is onder alle omstandigheden .

Artikel 22 Rechtsverwerking

 1. Opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één (1) jaar nadat de Opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 23 Conversie

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet bindend mocht zijn, doet zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zodanig toegepast worden als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.

Artikel 24 Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze treden in werking op het door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mo gelijk aan de Opdrachtgever toezenden.

Artikel 25 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of ermee samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Opdrachtnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Den Haag, één en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Opdrachtnemer op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op te slaan via de website van Opdrachtnemer.